fbpx
 

Terms and Conditions

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.yunverkiose.com

I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между “БГ Покупки“ ООД, гр. София, жк. „Сухата река”, бл. 57, вх. Б, ап.23, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на електронния магазин www.yunverkiose.com, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”. С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта www.yunverkiose.com cе счита, че Вие приемате или сте съгласни с описаните по долу Общи Условия

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на ДОСТАВЧИКА: „БГ Покупки“ ООД
 2. Седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к.Сухата река, бл. 57, вх. Б, ап. 23
 3. Данни за кореспонденция: info@yunverkiose.com
 4. EИК: 175351288
 5. Интернет страница: www.yunverkiose.com

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
Чл. 3. ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН е достъпен на адрес в Интернет www.yunverkiose.com, чрез който ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН стоки, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
 3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;
 4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН начини за разплащане.
 5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;
 6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН в Интернет;
 8. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо;

Дефиниции:

(1)Член- публично или частно физическо или юридическо лице, притежаващо или придобиващо достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО, чрез всякакви комуникационни средства (електронни, телефон и т.н.) или базирано върху използването на споразумение между www.yunverkiose.com и трети лица, което изисква създаването и използването на ПРОФИЛ.

(2)Профил– елемент, състоящ се от e-mail адрес и парола, които позволяват само на един ЧЛЕН да достига до ограничени части на Интернет страницата и чрез който са достъпни УСЛУГИТЕ.

(3)Клиент– публично или частно физическо или юридическо лице, което притежава или придобива достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО или УСЛУГИТЕ след създаването на ПРОФИЛ.

(4)Услуга- Електронна търговска услуга извършвана на публично достъпните части от Интернет страницата, с цел да осигури на клиента възможността да закупува продукти и/или услуги, включително и закупуване на купони (ваучери), използвайки само електронни средства, включително средства за комуникация от разстояние (напр. телефон, стандартно писмо, интернет, електронна поща и др.).

(5)Документ– настоящите общи условия.

(6)Договор за продажба от разстояние – всеки договор, сключен въз основа на предложение от страна на ДОСТАВЧИКА /www.yunverkiose.com/ до ПОТРЕБИТЕЛЯ като част от система за продажба на стоки или предоставяне на услуги, включително закупуване на ваучери (купони), при която от датата на отправяне на предложението до сключването на договора , страните не са във физически контакт помежду си.

(7)Транзакция– събиране или възстановяване на средства, резултат от продажба на продукт или услуга, включително и услугата закупуване на ваучери (купони), от страна на www.yunverkiose.com към КЛИЕНТ .

(8)Купон (Ваучер)– документ за намаление, издаден от Партньора и продаван от www.yunverkiose.com посредством интернет страницата на членове и/или ПОТРЕБИТЕЛИ (клиенти), който е валиден за срока, посочен в него и се отнася за услугите и/или продуктите, определени в него.

(9)Чек– документ за парична стойност, издаден от ПОТРЕБИТЕЛЯ който е валиден за срока посочен в него и платим от банкова институция.

(10)Брошура/известия- понастоящем информационни средства, основно електронни, касаещи продукти, услуги в търговските обекти на партньорите, включително и закупуване на ваучери (купони), или промоции предлагани от страна на www.yunverkiose.com в определен период от време, без обвързване на www.yunverkiose.com с предоставената информация.

Чл. 4. ДОСТАВЧИКЪТ доставя стоките и гарантира правата на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез интерфейса на ДОСТАВЧИКА, достъпен на страницата му в Интернет или друго средство за комуникация от разстояние.
(2) По силата на сключения с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ договор за покупко-продажба на стоки, ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да достави и да прехвърли собствеността на ПОТРЕБИТЕЛЯ на определените от него чрез интерфейса стоки.
(3) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ заплащат на ДОСТАВЧИКА възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от ДОСТАВЧИКА на адреса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН в Интернет.
(4) ДОСТАВЧИКЪТ доставя заявените от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ стоки в сроковете и при условията, определени от ДОСТАВЧИКА на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и съгласно настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ при извършване на регистрация, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН изисква регистрация.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от ПОТРЕБИТЕЛЯ, чрез регистрация по електронен път в сайта на ДОСТАВЧИКА.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните “Да, приемам” или “Регистрация”, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава извършената от ПОТРЕБИТЕЛЯ регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. ПОТРЕБИТЕЛЯТ потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от ДОСТАВЧИКА. След потвърждаването се създава акаунт на ПОТРЕБИТЕЛЯ и между него и ДОСТАВЧИКА възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да предостави верни и актуални данни. ПОТРЕБИТЕЛЯТ своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
(6) За да използва пълната функционалност на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на ДОСТАВЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да извърши регистрация в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е могъл да използва пълната функционалност на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, включително и по отношение на упражняване на права по договора, възможност за претендиране на по-ниска цена и други сходни функции.
(7) Настоящите общи условия могат да бъдат приети от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и без извършването на регистрация в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез изрично волеизявление, включително и чрез сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.
(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, ДОСТАВЧИКЪТ изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от ДОСТАВЧИКА на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ нов Основен контактен електронен адрес.
(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от ПОТРЕБИТЕЛЯ, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от ДОСТАВЧИКА на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ нов Основен контактен електронен адрес.
(4) ДОСТАВЧИКЪТ информира ПОТРЕБИТЕЛЯ за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.
(5) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
(6) ДОСТАВЧИКЪТ може да изисква от ПОТРЕБИТЕЛЯ използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
Чл. 9. (1) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ използват предимно интерфейса на страницата на ДОСТАВЧИКА, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от ДОСТАВЧИКА стоки в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. (2) Договорът се сключва на български или английски език.
(3) Договорът между ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛЯ представлява настоящите общи условия, достъпни на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
(4) Страна по договора с ДОСТАВЧИКА е ПОТРЕБИТЕЛЯТ съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при ДОСТАВЧИКА.
(5) ДОСТАВЧИКЪТ включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ДОСТАВЧИКА или приемането на общите условия по друг изричен начин, включително чрез изявление в сайта на ДОСТАВЧИКА. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез интерфейса на ДОСТАВЧИКА.
(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, ДОСТАВЧИКЪТ изрично уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ по подходящ начин чрез електронни средства.

(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
(9) ДОСТАВЧИКЪТ доставя стоките на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от ПОТРЕБИТЕЛЯ данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10. (1) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ сключват договора за покупко-продажба с ДОСТАВЧИКА по следната процедура:
Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН или чрез заявяване на стока без да се извършва регистрация;
Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола и друг начин за идентификация;
Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;
Предоставяне на данни за извършване на доставката;
Избор на способ и момент за плащане на цената.
Потвърждение на поръчката;
(2) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да сключват договора за покупко-продажба с ДОСТАВЧИКА и без извършване на регистрация, като използват съответната функционалност в интерфейса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо ПОТРЕБИТЕЛИ, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година.

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от ДОСТАВЧИКА са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от ДОСТАВЧИКА в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определят от ДОСТАВЧИКА и се предоставя като информация на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в един от следните моменти преди сключване на договора:
– В профила на всяка една от стоките в сайта на ДОСТАВЧИКА на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;
– При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на ПОТРЕБИТЕЛЯ в сайта на ДОСТАВЧИКА.
(5) Информацията, предоставяна на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на ДОСТАВЧИКА преди сключването на договора за покупко-продажба.
(6) ДОСТАВЧИКЪТ задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта си.
(7) ДОСТАВЧИКЪТ посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.
(8) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН или електронна поща.

Чл. 13. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че ДОСТАВЧИКЪТ има право да приема авансово плащане за сключените с ПОТРЕБИТЕЛЯ договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка. (2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ избира самостоятелно дали да заплати на ДОСТАВЧИКА цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл. 14. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на ДОСТАВЧИКА. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на сайта на ДОСТАВЧИКА. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да използват и друго недвусмислено изявление, което може да бъде записано на траен носител.
(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на ПОТРЕБИТЕЛЯ или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

(3) Когато ДОСТАВЧИКЪТ не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на ПОТРЕБИТЕЛЯ в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред ДОСТАВЧИКА чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на ДОСТАВЧИКА.
(4) Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, ДОСТАВЧИКЪТ възстановява всички суми, получени от ПОТРЕБИТЕЛЯ, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на ПОТРЕБИТЕЛЯ да се откаже от договора. ДОСТАВЧИКЪТ възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от ПОТРЕБИТЕЛЯ при първоначалната трансакция, освен ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за ПОТРЕБИТЕЛЯ.
(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ и от сумата, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката. ДОСТАВЧИКЪТ няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от ДОСТАВЧИКА.
(6) ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да съхранява получените от ДОСТАВЧИКА стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
(7) ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да упражни правото си на отказ от договора с ДОСТАВЧИКА като отправи писмено изявление до ДОСТАВЧИКА чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
(8) Когато ДОСТАВЧИКЪТ не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на ПОТРЕБИТЕЛЯ докато не получи стоките или докато ПОТРЕБИТЕЛЯТ не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез сайта на ДОСТАВЧИКА, освен ако стоките са поръчани в една доставка.
(2) В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на ПОТРЕБИТЕЛЯ до ДОСТАВЧИКА чрез сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
(3) Ако ДОСТАВЧИКЪТ не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това ПОТРЕБИТЕЛЯ и да възстанови платените от него суми.

Чл. 16. (1) ДОСТАВЧИКЪТ предава стоките на ПОТРЕБИТЕЛЯ след удостоверяване на изпълнението на изискванията за предоставяне на информация на ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно Закона за защита на потребителите.
(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.
(3) ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ се съгласяват, че изискванията по ал. 1 ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ – страна по договора.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 17. ДОСТАВЧИКЪТ доставя и предава стоката на ПОТРЕБИТЕЛЯ в определения при сключването на договора срок.

Чл. 18. ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от ДОСТАВЧИКА и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно ДОСТАВЧИКА.

 1. Цялото съдържание, включително но не само статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание публикувани на Интернет страницата са собственост на www.yunverkiose.com или на трети лица, като в този случай съдържанието може да бъде съпътствано от упоменаване за неговата собственост, за което www.yunverkiose.com притежава разрешение за ползване.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 19. (1) ДОСТАВЧИКЪТ предприема мерки за защита на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ДОСТАВЧИКЪТ ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в момента на регистрацията.
(3) ДОСТАВЧИКЪТ приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.
(4) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се съгласяват, че ДОСТАВЧИКЪТ има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и изпълнението на договора.

Чл. 20. (1) Във всеки момент, ДОСТАВЧИКЪТ има право да изисква от ПОТРЕБИТЕЛЯ да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина ПОТРЕБИТЕЛЯТ е забравил или изгубил своите име и парола, ДОСТАВЧИКЪТ има право да приложи обявената Процедура за изгубени или забравени имена и пароли.

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 21. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от ДОСТАВЧИКА, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички ПОТРЕБИТЕЛИ, които имат регистрация. (2) ДОСТАВЧИКЪТ и ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ след изричното му уведомяване от ДОСТАВЧИКА и ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не заяви в предоставения му 30-дневен срок, че ги отхвърля.
(3) ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че всички изявления на ДОСТАВЧИКА, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от ПОТРЕБИТЕЛЯ, при регистрацията. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
Чл. 22. ДОСТАВЧИКЪТ публикува тези общи условия на адрес сайта си заедно с всички допълнения и изменения в тях.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 23. Настоящите общи условия и договора на ПОТРЕБИТЕЛЯ с ДОСТАВЧИКА се прекратяват в следните случаи:
при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
в случай на заличаване на регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. В този случай се прекратява само договорът за доставка на съответната поръчана стока, ако правото на отказ от договора е приложимо за съответната категория стоки.

XII. .ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. www.yunverkiose.com си запазва правото да прави промени по тези Общи Условия и всякакви промени по Интернет страницата, нейната структура и Услугите, включително промени, които биха повлияли на Интернет страницата и / или на нейното съдържание без предварително известяване на Членовете или Клиентите.
 2. www.yunverkiose.com не е отговорен за каквито и да било грешки, които могат да се появят на Интернет страницата поради всякаква причина, включително и тези причинени от промени, настройки, други, които не са направени от администратора на Интернет страницата.
 3. www.yunverkiose.com си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид и / или връзки на която и да е част от Интернет страницата , съобразно действащото законодателство.
 4. ДРУГИ УСЛОВИЯ
  Чл. 24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.Чл. 26. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

XII. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg